Udział w projektach

2022

E-materiały dla branży opieki zdrowotnej

Od kwietnia 2022 do sierpnia 2022 pełnię funkcję specjalisty WCAG w projekcie „E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia” POWR współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2022

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

W roku 2022 pełnię funkcję konsultanta w obszarze dostępności cyfrowej dla przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz jego jednostek organizacyjnych w ramach projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich„. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2021

Wertep Festiwal

 Udział w projekcie Hajnówka Centralna Stacja Kultury w ramach Międzynarodowego festiwalu Wertep. Od czerwca do sierpnia prowadziłam konsultacje w ramach których wolontariusze przygotowywali audiowstęp oraz skrypt auidodeskrypcji do pantomimy „Plan lekcji” A3Teatr. Premiera odbyła się 5 sierpnia 2021 roku w Hajnówce na scenie „poczekalnia”. 

2021

Dostępny UMCS

Od lutego 2021 do grudnia 2021 brałam udział w projekcie „Dostępny UMCS” w Lublinie współfinansowany ze śodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W projekcie pełniłam funkcję eksperta w ramach opracowania strategii uniwersalnego projektowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w części I w zakresie dostępności cyfrowej. 

2020 - 2021

Projekt Absolwent IT

Udział w projekcie „Absolwent IT” od lutego 2020 do czerwca 2021 we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną FADO oraz Uniwersytetem Łódzkim w Łodzi.  Praca na stanowisku instruktora prowadzącego szkolenia w zakresie przygotowania dokumentów cyfrowych zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej (100 godzin) oraz przeprowadzenie szkoleń (60 godzin) z walidacji stron internetowych w oparciu o standardy dostępności cyfrowej (WCAG) oraz przygotowanie raportu po przeprowadzeniu audytu.

2019

Projekt Projektowanie Uniwersalne

Udział w projekcie „Projektowanie uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakres projektu to opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Jako ekspert NCBR w projekcie opracowałam działania na rzecz włączenia cyfrowego w oparciu o standardy dostępności cyfrowej (WCAG).

Piktogram telefonu. Projekt NCBR na wyświetlaczu
Dokument PDF Projektowanie Uniwersalne

2018 - 2019

Audiodeskryptor w Teatrze Śląskim w Katowicach

Udział w roli audiodeskryptora na żywo w spektaklu „Spójrz na mnie” w reżyserii Adama Ziajskiego. Od grudnia 2017 roku brałam udział w przygotowaniach i próbach do spektaklu na scenie w Galerii Katowickiej. Premiera odbyła się w lutym 2018 roku. W ramach współpracy przygotowałam audiowstęp do spektaklu oraz cały skrypt audiodeskrypcji. Od lutego 2018 aż do końca sierpnia 2019 roku byłam audiodeskryptorem na żywo we wszystkich spektaklach prezentowanych w Katowicach, w Poznaniu oraz w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

Spektakl otrzymał nagrodę Grand Prix (Wielka Nagroda Publiczności) oraz Główną Nagrodę Jury na 53. Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. 

2018-2019

Międzynarodowy projekt CASTLE

„Project CASTLE – New Employability Skills and Business Creation in the Audiodescription and Stubtitling Sector” (Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów (Castle)) we współpracy z Saša Inkubator Słowenia, Velenje, oraz Partnerami Projektu Uniwersytet w Wolverhampton, Wielka Brytania, ARGO, Włochy, Centro Diego Fabbri, Włochy, Audiosigno, Hiszpania, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Polska 08.04.2018 – 14.04.2018; zakończenie projektu w kwietniu 2019 we Wrocławiu; cel projektu to udział w nowoczesnych warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie tworzenia audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących;

Piktogram telefonu. Projekt CASTLE na wyświetlaczu
Platfroma Projektu CASTLE

2017-2019

Dostępność Budynku Neofilologii UŚ

Autorski projekt witryny budynku Neofilologii UŚ w Sosnowcu. W ramach projektu zastosowano standardy dostępności WCAG w taki sposób aby każdy użytkownik korzystający z urządzeń mobilnych oraz komputera stacjonarnego mógł z łatwością dotrzeć do informacji tj. lokalizacja jednostek wydziału filologicznego, oferty studiów UŚ oraz sposobu ewakuacji. Współautorzy projektu: mgr Wojciech Maszlej oraz dr Grzegorz Służałek. Projekt ciągły realizowany od 30 czerwca 2017r.

Platforma Dostępność Budynku Neofilologii

2017

Standardy WCAG 2.0

Szkolenia dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020 z zakresu: zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
a. przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium dnia 29 maja 2017,
b. nagranie webinarium dnia 12 lipca 2017,
c. przygotowanie materiałów propagujących dostępność zasobów cyfrowych zgodnie z WCAG 2.0,
d. przeprowadzenie 6-godzinnego seminarium warsztatowego dnia 29 września 2017;
Projekt przeprowadzony na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;

Piktogram telefonu. Projekt wykładu WCAG na wyświetlaczu
Prezentacja Power Point Sandardy WCAG 2.0

2016

SMART Urzędnik

Udział w projekcie „SMART Urzędnik” organizowanym przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w lipcu 2016 roku; w ramach projektu przeprowadziłam 90-minutowy wykład pt. „Kolor i kontrast w cyberprzestrzeni – podstawy typografii strony www zgodnie z zasadami WCAG 2.0”

2016

Dostępne urzędy

Audyt dostępności serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zgodnie z zasadami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; konkurs obejmował dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu do końca grudnia 2015 roku. Projekt serwisu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie został zakwalifikowany do konkursu Stron internetowa bez barier.

Piktogram telefonu z portalem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
Portal Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

2015

Mobility of Youth Workers

Udział w międzynarodowym projekcie „Mobility of Youth Workers” organizowanym przez Gustav Stresemann Institut, Bad Bevensen, Niemcy, w ramach międzynarodowego projektu „Living together in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe”,

Piktogram telefonu. Projekt Mobility na wyświetlaczu
Witryna Mobility of Youth Workers

2015

W Dialogu

Udział w projekcie „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”; zaproszenie do udziału w projekcie wystosowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych; projekt realizowany przez Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Warszawską, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Studio Promocji MIT,

  • ekspertyza na temat dostosowania informatycznej platformy do przeprowadzania konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • wykonanie ekspertyzy dostępności platformy W Dialogu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 przy zastosowaniu aplikacji i narzędzi rekomendowanych przez konsorcjum W3C;
  • przygotowanie raportu Dostępność do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu.
Platforma Nowe Perspektywy Dialogu

2015

Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami, wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015; str. 26-30 Rozdział: Komunikacja z osobami z różnymi niepełnosprawnościami;
II Etap usługi eksperckiej: przeprowadzenie warsztatów dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych RPO WSL 2014-2020, nie mniej niż 10 godzin zegarowych,
– w ramach umowy przeprowadzono 5 szkoleń trwających każdorazowo 5 godzin zegarowych;

Piktogram telefonu. Strategie Komunikacji na wyświetlaczu
Dokument Strategia Komunikacji RPO Województwa Śląskiego

2014-2015

Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość

Udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1; prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o program autorski z zakresu Przekładu audiowizualnego z elementami WCAG 2.0 oraz Narzędzia informatyczne wspomagające tłumaczenie; rok akademicki, 2013/2014 semestr letni, 2014/2015, semestr zimowy i letni, 2015/2016, semestr zimowy;

2014-2015

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

E-podręczniki do kształcenia ogólnego, Cyfrowa Szkoła, Ministerstwo Edukacji Narodowej, udział w projekcie na stanowisku redaktora do spraw WCAG, współpraca z CKU, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 23.04.2014 – 15.11.2015;
a. udział w projekcie jako ekspert ds. wdrażania zasad i wytycznych WCAG 2.0 w sposobie przystosowania platformy e-podręczników do potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu;
b. współpraca i koordynowanie prac redaktorów poszczególnych podręczników do kształcenia fizyki, geografii, chemii, biologii, przyrody oraz BHP;
c. przygotowanie i redakcja tekstów alternatywnych do ilustracji, grafiki, wykresów, itd oraz napisów do filmów w podręcznikach cyfrowych objętych projektem (łącznie dodałam teksty alternatywne do 2453 ilustracji + zrobiłam korektę 788 ilustracji = 3241 ilustracji od 23 kwietnia 2014 do 15listopada 2015 w ciągu 1310 godz )

2014

Polska Akademia Dostępności

Przeprowadzenie walidacji automatycznej narzędziem Utilitia ponad 500 stron wybranych witryn podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opracowanie raportów częściowych z badania walidacyjnego podmiotów realizujących zadania publiczne; umowa zawarta z Fundacją Widzialni w ramach projektu Polska Akademia Dostępności; listopad 2014;
– w ramach udziału w projekcie przeprowadziłam walidację witryn: 160 szkół publicznych, 160 ośrodków służby zdrowia, 32 ośrodki domów kultury, 16 urzędów wojewódzkich, 66 miast powiatowych oraz gminnych; łączenie 500 witryn;

Piktogram telefon z portalem PAD
Polska Akademia Dostępności

2013

Metodologia badania dostępności strony www

Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, (dr Izabela Mrochen wsp. Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń) Fundacja Widzialni, Częstochowa, 2013 (metodologia opracowana jako rozporządzenie do ustawy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

Piktogram telefonu z dokumentem Metodologia Badania stron www
Metodologia badania dostępności strony www w formacie PDF

2011-2012

Aktywny w szkole - aktywny w życiu

Uniwersytet Śląski w Katowicach – udział w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty w Ministerstwie Edukacji Narodowej; konsultacje tematyczne podczas ponadregionalnych warsztatów naukowych w ramach projektu „Aktywny w szkole – aktywny w życiu”; 05.01.2011 – 24.03.2012

2005-2006

Euroedukacja - angielski język biznesu

 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice (Polska) – uczestnictwo w charakterze wykładowcy w projekcie angielskiego języka biznesu Euroedukacja nr Z/2.23/II/2.1/26/05, realizowanym przez Economicus U.H.P. Sp. z o.o. wspieranym przez Economicus 1991, EFS, ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
– przygotowanie programów autorskich z modułów: kurs języka angielskiego o profilu ogólnym, autoprezentacja, zakładanie przedsiębiorstwa oraz wybór działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, zarządzanie,marketing, handel i dystrybucja, korespondencja handlowa oraz sztuka telefonowania, negocjacje międzynarodowe, psychologia biznesu, IT Office, doradztwo w zakresie planowania i wdrażania ścieżki rozwoju zawodowego; 01.10.2005 – 30.06.2006