Najważniejsze publikacje

Wytyczne i zasady WCAG na przestrzeni lat

Raporty na temat dostępności cyfrowej

Strategie dostępności cyfrowej

Dostępne multimedia

Metody i techniki w nauczaniu na odległość

Wytyczne i zasady WCAG

 • 2021: Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, współautor tłumaczenia autoryzacji polskiej wersji WCAG 2.1, Mikołaj Rotnicki, Bartosz Stępień, Stefan Wajda, Piotr Witek, Jacek Zadrożny, data publikacji tłumaczenia 13 kwietnia 2021 roku, dostęp do tłumaczenia na oficjalnej stronie Konsorcjum W3C
 • 2021: Zmiany w metodzie badania poziomu dostępności cyfrowej – specyfikacja WCAG w wersji 3.0, artykuł w IT w Administracji, Przegląd platform hostingowych, nr 7-8 (164-165) lipiec-sierpień 2021, str. 38, ISSN 1898-3227
 • 2021: Dokumenty jako fundament komunikacji bez barier, artykuł w IT w Administracji, Cyfrowo widoczni, nr 1 (158) styczeń 2021, str.19-23, ISSN 1898-3227
 • 2020: WCAG 2.1: kolejny rozdział w dostępności cyfrowej, artykuł w IT w Administracji, E-urząd i Prawo, nr 3 (148) marzec 2020, str.34-36, ISSN 1898-3227
 • 2017: To see or not to see, to hear or not to hear – accessibility and usability in localisation, materiały pokonferencyjne w: Proceedings of the European Academic Colloquium on Technical Communication, Volume 5, 2017, TcWorld Gmbh, Stuttgart, Niemcy, TeCOM, Niemcy, KuLeuven, Antwerpia, Belgia, ISBN/GTIN 978-3-944449-58-6
 • 2016: podrozdziały: Cz.II Identyfikacja/diagnoza problemu niepełnosprawności, 2.10.3, Cz.III Bariery, 3.10.3, Cz. IV Perspektywy, wnioski, rekomendacje, 4.10.4 , w: Rehabilitacja-Wsparcie-Inkluzja. W kierunku polityki wobec niepełnosprawności,  pod red. Mariana Anasza, Joanny Wojtyńskiej, Haliny Drachal, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016, str. 118-119, 170-171, 225, ISBN: 978-83-64280-67-2
 • 2015: Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego użytkownika, publikacja pokonferencyjna w: Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej, Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Walidacja i raporty dostępności cyfrowej

 • 2022: Raport dostępności stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych, współautorzy Przemysław Marcinkowski, Piotr Źrołka, Marcin Krzanicki, Marcin Luboń, autorka rozdziału Dostępność dokumentów w formacie PDF, ogłoszenie publikacji na konfernecji Raport 2021 dnia 13 stycznia 2022, Częstochowa, 13 stycznia 2022, str. 112 – 121, publikacja Fundacja Widzialni w formacie PDF
 • 2020: Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1, współautorzy Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Monika Szczygielska, Marcin Luboń, Częstochowa, 20 stycznia 2020, publikacja Fundacja Widzialni w formacie PDF
 • 2013: Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, współautorzy Artur Marcinkowski, Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń, publikacja Fundacja Widzialni w formacie PDF, Częstochowa, 6 maja 2013 (metodologia opracowana jako rozporządzenie do ustawy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

Strategie dostępności cyfrowej

 • 2020: Strategia Dostępności UMCS, przygotowanie publikacje w ramach projektu
 • 2015: Dostosowanie zapisów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w aspekcie komunikacji z osobami z niepełno-sprawnościami, wykonanie I Etapu usługi eksperckiej na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, marzec 2015

Dostępne multimedia

 • 2004Subtitling as a special language,  w: Wor(l)ds. in transition. Studies in language culture and literature pod red. Prof  E. Borkowskiej i dr A. Łydy, str. 83-93 ISBN 83-87296-67-8
 • 2003: Czy subtitling to odmiana języka? w:  Studia o języku i literaturze. Od słowa do znaczenia. From Word to Meaning, pod red.W.M. Osadnika i Prof. P. Fasta str. 83 – 95 ISBN 83-7164-391-8

Metody i techniki w nauczaniu na odległość

 • 2014: Translating in the Cloud – new digital skills and the open-source movement, publikacja pokonferencyjna, w: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2014, str. 279-296 ISBN 978-83-600071-76-2
 • 2014: Technological Competence – a Translator`s Challenge: CAT Tools as a New Offer in Higher Education, publikacja pokonferencyjna „3rd International Conference Cross-Curricularity in Language Education”, Krotoszyn, 30.05. – 01.06.2014
 • 2012: The Investigation of the Development of Exclamations initiated with Exclamatory why from 1650 to 1950, w: W kręgu literatury i języka Tom III, pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek, Gliwice, Prace Naukowe GWSP, str. 215-231 ISBN 978-83-61401-80-3, ISSN 2084-2961
 • 2012: CAT Programs and Trainee Translators: Implementation of Hybrid Systems at University Level, w:Teaching Translation and Interpreting. Advances and perspectives, pod red. Łukasza Boguckiego i Mikołaja Deckerta, Cambridge Scholars Publishing 2012, str. 147-164 ISBN (10): 1-4438_4177_3, ISBN (13): 978-1-4438-4177-1;
 • 2011: Implementation of European Union standards in the acquisition of vocational skills at university level, wsp. Izabela Mrochen, Ewa Półtorak, Beata Gałan, w:  E-learning – w rozwoju kompetencji kluczowych, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2011
 • 2010Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies, wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak, w:  Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2010, str. 47-74 ISBN 978-83-60071-30-4
 • 2009: Gradual development of education with the use of the methods and techniques of distance learning, wsp. Halina Widła, Ewa Półtorak, w: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, pod red. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej, Cieszyn 2009, str. 45-59 ISBN 978-83-925281-4-2
 • 2006: Supporting the learning through the use of Distance Learning Platform, współ. Halina Widła, Ewa Półtorak, w: Research Reports on Distance Learning Technologies, University of Silesia, str. 20-27, ISBN 83-922374-1-2

Zapoznaj się z moją działalnością

Zdjęcie portretowe. Izabela Mrochen.

Zapraszam do współpracy

Kontakt

Email: biuro@izabela-mrochen.eu